විදුලි දත් බුරුසු

  • Sonic Electric Toothbrush

    Sonic Electric Toothbrush

    අධි-ක්‍රියාකාරී චුම්භක ලෙවිටේෂන් Sonic මෝටරය දත් වලට ශක්තිමත් පිරිසිදු කිරීමේ බලපෑමක් ගෙන එයි, අධි-සංඛ්‍යාත කම්පනය පමණක් නොව, ශක්තිමත් ප්‍රවාහ පිරිසිදු කිරීමේ බලය ද ලබා දෙයි. බහු එන්නත් ඒකාබද්ධ මෝල්ඩින් ක්‍රියාවලිය, බාධාවකින් තොරව පෙනුම, මුළු යන්ත්‍රයම Ipx7 ජල ආරක්ෂිත වෙත ළඟා වේ.